Aanvraagformulier voor projectsubsidie


Aanvraagformulier voor projectsubsidie

U kunt onderstaand formulier hier openen of downloaden (Word-versie). U vult het formulier volledig in, drukt deze af, ondertekent en stuurt een scan of kopie met de eventuele bijlage(n) per e-mail naar info@woltjerstichting.nl of per post naar het projectsecretariaat van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506BT Zaandam.

Naam project

A. Gegevens aanvrager

1. Naam van de school/instelling

Straat, huisnummer en event. toevoeging

Postcode en plaats           

E-mailadres    

Telefoonnummer

2. Naam leidinggevende (voor- en achternaam)

E-mailadres

Telefoonnummer

3. Naam projectleider (voor-/achternaam; met deze persoon wordt over het project gecommuniceerd)

E-mailadres: 

Telefoonnummer:      

B. Verklaring over het project

 • Valt bekostiging onder de taak en verantwoordelijkheid van de overheid? ja / nee
 • Kan de bekostiging ook uit eigen middelen worden betaald? ja / nee
 • Is voor dit project ook elders subsidie aangevraagd of verkregen? ja / nee

Zo ja, voor welk bedrag:

En bij welke instantie:      

C. Projectplan

Graag een heldere en beknopte beschrijving weergeven, waarbij de volgende punten aan de orde komen (u kunt onderstaande puntsgewijze indeling in het schrijfvak hieronder aanhouden of het projectplan op een afzonderlijk blad inleveren)

1. Essentie van het project

In 1 of 2 zinnen weergeven, wat de essentie is van het project.

2. Achtergrond, context en aanleiding (het ‘waarom’)

 • Context van de school (voor zover relevant voor deze projectaanvraag): denk hierbij aan kenmerken van leerling populatie, onderwijssoort, opbouw docenten populatie, buurt waarin de school staat, en eventuele andere context variabelen die van belang zijn voor het functioneren van de school.
 • Voor welke vragen, dilemma’s of thema’s kan het project bijdragen aan een antwoord of oplossing?
 • Voor welke onderwijsambities van de school is dit project een nadere invulling?
 • Maak duidelijk, hoe dit project past bij de doelstellingen van de WS.

3. Doelen (‘hoe worden ambities bereikt?’)

 • Welke (school) ontwikkeling wordt door het project gestimuleerd
 • Wat verwacht u dat dan meetbaar, zichtbaar of merkbaar wordt?Hoe is globaal de projectfasering ingericht en wat wordt per fase meetbaar, zichtbaar of merkbaar?
 • Hoe is de projectorganisatie ingericht (taken en verantwoordelijkheden)?
 • Hoe wordt er binnen school gezorgd voor voldoende draagvlak bij de schoolleiding en binnen het team? En op welke wijze wordt met de schoolleiding en het team gedurende het project gecommuniceerd?
 • Hoe en op welke momenten wordt het project geëvalueerd?

4. En verder:

 • Krijgt het project een mogelijk vervolg (schoolontwikkeling), zo ja op welke wijze?
 • Wat kan straks worden gedeeld met scholen op een conferentie van de Woltjer Stichting? Op welke wijze?

D. Financiën en dekkingsplan

1. Begroting

 • Projectkosten voor de aanvrager (alleen de totalen; u specificeert deze kosten op een apart vel; ook eventuele offertes van derden moeten worden meegestuurd bij de aanvraag):
 • Personele kosten:               
 • Materiële kosten:                 
 • Kosten derden:
 • Totale kosten project:         

2. Dekkingsplan

 • Eigen bijdrage aanvrager (tenminste 20% van de totale kosten):                    
 • Inkomsten voor het project (wat het project zelf aan inkomsten genereert):   
 • Subsidies van derden (niet: Woltjer Stichting):                                                                                      
 • Gevraagde ondersteuning van Woltjer Stichting:            
 • Totale projectkosten:

E. Opsturen

 • U hebt deze aanvraag volledig ingevuld en van uw ondertekening voorzien (zie onder G).
 • U stuurt deze, inclusief alle bijlagen, digitaal of per post op naar:

F. Ondertekening van financieel verantwoordelijke

Met het accepteren van subsidie van de Woltjer Stichting verplicht u zich binnen 3 maanden na afloop van het project een evaluatie van verloop en resultaten en een financiële verantwoording naar de penningmeester te sturen, waarin ook op bovenstaande punten wordt ingegaan.

Voorletters en Naam:

Datum:  

Handtekening: