Subsidie aanvragen

Voldoet uw project aan de voorwaarden en de beoordelingscriteria (zie onderaan deze pagina), vraag dan met het formulier de subsidie aan!

Vraag hier de projectsubsidie aan

• Download het aanvraagformulier met de knop hieronder (Word-versie);
• Vul het formulier volledig in en voorzie het van een handtekening;
• Stuur het getekende formulier met de bijlagen per e-mail naar info@woltjerstichting.nl

Tijdelijke Voorziening Armoede

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de armoede onder jongeren groeit. Wij willen graag een bijdrage leveren aan scholen die met armoede worden geconfronteerd en hebben daartoe een Tijdelijke Voorziening Armoede in het leven geroepen. Het betreft een voorziening voor het kalenderjaar 2023. In de bijlage vindt u een toelichting op de Tijdelijke Voorziening (met de criteria voor de aanvraag).

Wanneer aanvragen?

Heeft u een goed idee, vraag dan subsidie aan voor een mooi project:

 • voor 1 april voor projecten die in het nieuwe schooljaar starten;
 • voor 1 oktober voor projecten die in het lopend schooljaar worden uitgevoerd.

In principe wordt binnen 6 weken uitsluitsel gegeven.

Denk ook aan het laatste deel van de subsidie!

Stuur onderstaand evaluatieformulier binnen 3 maanden na afloop van het project naar de Woltjer Stichting: info@woltjerstichting.nl

De laatste 20% van de subsidie ontvangt u na goedkeuring.

Waar moet de subsidie-aanvraag aan voldoen?

Als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden, wordt deze voorgelegd aan het bestuur.

 • De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier van de Woltjer Stichting conform de richtlijnen van de Woltjer Stichting voor het aanvragen van een subsidie;
 • De aanvraag betreft een project dat nog niet is gestart;
 • Meerjarige projecten worden voor max 3 jaar aangevraagd, waarbij er een begroting per jaar is opgesteld;
 • De aanvrager is een rechtspersoon;
 • De aanvrager draagt zelf minimaal 20% van de kosten van het aangevraagde project;
 • Na toewijzing ontvangt u de eerste 80% van het toegewezen bedrag. De laatste 20% ontvangt u nadat u het formulier voor evaluatie heeft ingestuurd en deze is goedgekeurd;
 • De aanvraag betreft geen kosten voor vast personeel behalve in zoverre de kosten rechtstreeks het project betreffen.
 • De school verplicht zich om (beeld)materiaal van het project, dat voldoet aan de richtlijnen van de AVG, voor de website aan te leveren;
 • De school neemt deel aan een twee jaarlijkse conferentie waarop de resultaten van het project worden gepresenteerd;
 • De aanvrager vult binnen 3 maanden na afloop van het project het formulier “Evaluatie, verantwoording en afrekening” in en stuurt deze op naar de Woltjer Stichting: info@woltjerstichting.nl
 • Het project kan niet door de overheid of eigen organisatie worden bekostigd;
 • De vergoeding voor vast personeel dat (extra) wordt ingezet voor het project bedraagt 50 euro per uur. Ongeacht de functie van het personeelslid.
Opera Bos van Glas Cynus college woltjer stichting
Fotografie Kim Krijnen

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op inhoud, organisatie en kostenplaatje.

 • De aanvraag past bij achtergrond, doelen en aandachtspunten van de Woltjer Stichting. Zie doelstelling.
 • Het project sluit aan bij de ambitie van de school;
 • Het project draagt bij aan de brede vorming van leerlingen;
 • Het project heeft tot doel kansenongelijkheid terug te dringen;
 • Het project is een extra activiteit; geen onderdeel van het reguliere curriculum;
 • Het projectplan laat zien hoe men van “product naar proces” komt.