Doelstelling

Onze doelstelling

De Woltjer Stichting heeft haar oorsprong in het Woltjer Gymnasium, een Amsterdams gereformeerd gymnasium voor de “kleine luyden”. Na de opheffing is haar gedachtengoed bewaard gebleven in een stichting die de christelijke waarden van dit gymnasium blijvend wil koesteren. Daartoe heeft zij waarden als naastenliefde en rentmeesterschap vertaald naar waarden die van betekenis zijn in deze tijd: emancipatie, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De stichting wil scholen helpen, tegenwicht te bieden aan negatieve tendensen zoals polarisering, onverschilligheid, kansenongelijkheid en segregatie. Voor activiteiten die scholen in dit kader ontwikkelen kan financiële ondersteuning door het Woltjer Stichting aangevraagd worden.
Te denken valt aan kort lopende èn meerjarige projecten die doorwerken in de hele school en gericht zijn op levensbeschouwelijke, sociale en persoonsvorming maatschappelijke en persoonsvorming, te weten projecten:

  • die extra initiatieven ontplooien op het gebied van brede vorming en daarmee tevens bijdragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid,
  • die verder reiken dan kwalificatie in beperkte zin (voor het beroep) en zich ook richten op het gekwalificeerd raken om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven (socialisatie) dan wel bijdragen aan de ontwikkeling van de persoon (persoonsvorming),
  • die tot doel hebben jonge mensen te leren, respectvol met verschillen om te gaan, te onderzoeken wat ons met elkaar verbindt, en betrokken burgers te worden die zich laten leiden door de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat, en
  • die jongeren in staat te stellen zelfstandig tot beslissingen te komen, los van docent, school en heersende normen en tradities, maar wel daardoor gevoed. Dat alles om te zorgen dat zij op een verantwoordelijke manier participeren in onze maatschappij.

De projecten dienen een duidelijke band te hebben met de visie en ambities van de school.

Klik hier voor meer informatie en een meer uitvoerige beschrijving van de doelstellingen van het Woltjer Stichting.