Hoe aanvragen?

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op inhoud, organisatie en kostenplaatje.

 • De aanvraag past bij achtergrond, doelen en aandachtspunten van de Woltjer Stichting. Zie pagina doelen.
 • Het projectplan biedt voldoende zicht op de inhoud van het project en het beoogde resultaat.
 • De projectorganisatie beschikt over voldoende personele bezetting, leiding en deskundigheid.
 • De projectbegroting is voldoende onderbouwd en gespecificeerd.
 • Het project heeft voldoende uitstraling, binnen en buiten de instelling.

Voorwaarden

Als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden, wordt deze voorgelegd aan het bestuur.

 • De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier van de Woltjer Stichting.
 • De aanvraag betreft een eenmalig project dat nog niet is gestart.
 • Als het project over meer jaren wordt ingevoerd kan men voor één jaar een aanvraag doen en voor het geheel een toezegging vragen
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De aanvrager draagt zelf minimaal 20% van de kosten van het aangevraagde project.
 • De aanvraag betreft geen kosten voor vast personeel behalve inzoverre de kosten rechtstreeks het project betreffen.
 • De aanvrager verbindt zich om binnen 3 maanden na afloop van het project een aanvraag voor afrekening met een evaluatie en een financiële verantwoording naar de Woltjer Stichting te sturen.

Beperkingen

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project

 • door de overheid of door de eigen organisatie bekostigd kan worden,
 • ondersteuning van een of meer natuurlijke personen betreft,
 • langer dan drie jaar loopt,
 • al eerder een donatie heeft gekregen.

Over uitzonderingsgevallen beslist het bestuur. Als de aanvraag door het bestuur wordt behandeld, kan de uitkomst wel of niet toewijzen zijn. Dat hangt af van de beoordeling, maar ook van hoeveel subsidiegeld er dat jaar in totaal is aangevraagd.

Aanvraagproces

Over aanvragen die voor 1 april of 1 oktober van een jaar zijn ingediend, wordt zo mogelijk binnen 6 weken uitsluitsel gegeven. Bij toewijzing ontvangt u een formulier dat ondertekend teruggestuurd moet worden naar de penningmeester. Daarna ontvangt u de eerste 80% van het toegewezen bedrag. De laatste 20% ontvangt u nadat u de aanvraag voor afrekening hebt ingestuurd en deze is goedgekeurd.

N.B. Zolang een school of instelling de bevestiging of verantwoording van een eerder toegekend project niet op tijd heeft ingediend, wordt subsidie voor een nieuw project niet betaalbaar gesteld, ook al is die toegewezen.

Aanvragen projectsubsidie

Start aanvraag projectsubsidie

Aanvragen afrekening

Start aanvraag afrekening